Over de voedselbank Diemen

Op 21 augustus 2010 is het uitgiftepunt Diemen van de voedselbank Amsterdam een stichting geworden. De Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen. Wij zijn nu een officieel rechtspersoon, zodoende in staat subsidies aan te vragen. Ons jaarverslag zal door deze verandering een boekjaar kennen van januari tot december. Het bestuur van de SVSD bestaat op dit moment uit zes personen: namen en foto’s? Wij hanteren wettelijke statuten en een huishoudelijk reglement. Wij handelen in openbaarheid van bestuur.

In oktober 2006 hebben wij de deuren opengezet op de Verrijn Stuartweg nummer 3. Wij zijn begonnen met 4 klanten en in de drie jaar hebben we inmiddels zo’n 130 personen gezien. Niet al deze aanvragen zijn gehonoreerd, doch hieruit blijkt wel dat de voedselbank in een noodzaak voorziet. Op dit moment tellen wij 42 gezinnen. Dit betekent in de praktijk dat wij wekelijks zo’n 100 mensen van voedsel voorzien. Onder deze cijfers gaat een grote groep kinderen schuil.

Wij ontvangen nog steeds de basispakketten uit Amsterdam. Mede door de recessie wordt het voor Amsterdam steeds moeilijker voedsel te genereren. Dit heeft alles te maken met het meer prudent omgaan van overschotten door de bedrijven zelf. Ook groeit het aantal personen, dat afhankelijk is van een voedselbank, nog steeds. Door het verminderde aanbod van voedsel en de groei van het cliëntenaantal is Amsterdam genoodzaakt voor elk basispakket logistieke kosten te berekenen. Dit heeft voor ons tot gevolg dat wij vanaf heden subsidie moeten aanvragen.

Wij hebben tot nu toe het pand aan de Landlust 1 mogen gebruiken. Deze locatie is voor ons meer dan toereikend. Dit in verband met de grootte en de ligging. De grootte is heel belangrijk omdat wij zelf voorraden kunnen aanleggen. Deze voorraden worden verkregen door de winkelacties en de sponsoring van scholen en bedrijven. Zo’n drie of vier keer per jaar staan wij op rommelmarkten om de kas te spekken. De ligging van onze voedselbank is gunstig als het gaat om het privacygevoelige karakter van een voedselbank. Onze cliënten zijn daardoor anoniem en dit verlaagt de drempel om aan te kloppen.

Zoals gezegd genereren wij voedsel door winkelacties te houden. Dit willen wij niet te vaak doen, want we zijn bang dat wij de winkelbezoekers afschrikken Ook willen wij onze eigen vrijwilligers niet te veel belasten.

Ons doelgebied als voedselbank is uitgebreid. Men kan bijna spreken van een regionale voedselbank functie . Er kloppen veel mensen bij ons aan vanuit randgemeentes zoals Ouderamstel en Amstelveen. Deze gemeenten hebben zelf geen voedselbank voorziening als zodanig. Een voedselbank voorziening in Amstelveen staat in de planning. Maar zolang dit niet het geval is, hebben we met Amsterdam afgesproken dat wij deze aanvragen behandelen.

Wij proberen zo goed als mogelijk contacten te leggen met deze gemeenten. Het is heel belangrijk de kortste wegen te kennen als het gaat om de hulpverlening. Dat maakt een doorverwijzing stukken gemakkelijker. Uitstroom is waar het om gaat. Daarvoor doen wij al het mogelijke. Het contact met de gemeente Diemen is meer dan goed. Eens in de zoveel tijd is er sprake van een overleg situatie. Ook zijn zij ten alle tijden voor ons bereikbaar, als het gaat om noodsituaties. De andere hulpverleners , zoals de Madi, Vluchtelingenwerk, de schuldhulpverlening Plangroep etc. zijn altijd bereid hulp te bieden. Incidenteel lopen de meningen uiteen en dan proberen wij in een overleg situatie de trein weer op de rails te krijgen. De voedselbank is er niet alleen om hulpvragende hulp te bieden doch ook te signaleren wat er eventueel misgaat of mis is gegaan.

De voedselpakketten proberen wij zo volledig mogelijk samen te stellen. Met de basisvoorraad uit Amsterdam is een bodem gelegd en deze vullen wij aan met eigen producten. Als er langdurig een product ontbreekt, er zijn producten die wij bijna nooit krijgen vanuit Amsterdam, kopen wij dit aan met eigen middelen.

Het wil weleens gebeuren dat wij een aanvraag midden in de week ontvangen. Als de nood hoog is en de aanvrager (ster) kan niet wachten tot de uitgiftedag wordt er een noodrantsoen gegeven. Deze noodrantsoenen worden in eigen beheer gemaakt met houdbare producten en een eventuele vleesbon. Dit hebben we mogelijk kunnen maken door een subsidie uit het Meerlandenfonds.

Wij werken op dit moment met 25 vrijwilligers. Deze mensen werken via een rooster. Er zijn diverse taken en men wisselt in het taakveld. We kunnen spreken van een goed team van vrijwilligers, er is bijna geen verloop. Deze vrijwilligers worden geacht een privacyverklaring te ondertekenen, dit in verband met het private karakter van ons werk. De vrijwilligers worden gekozen op basis van hun capaciteiten zoals het leggen van menselijke contacten. Men biedt heel vaak, in welk taakveld dan ook, een luisterend oor. Hierdoor worden signalen zo vroeg mogelijk opgepakt. Met toestemming van de cliënt kunnen we dan handelend optreden. Als het gaat om niet mobiele cliënten ( en dat lijkt toe te nemen), brengen we de pakketten thuis. Dit heeft een moeilijkheidsfactor omdat chauffeurs niet voor het opscheppen liggen. Vandaar dat wij altijd eerst in de onmiddellijke omgeving van de cliënt zoeken om deze taak op zich te nemen. De vrijwilligers kunnen een onkostenvergoeding vragen, daar is een budget voor.

Een aparte groep zijn de maatjes. Deze vrijwilligers proberen de cliënten van de voedselbank bij te staan in het zoeken naar antwoorden op hun vragen. Het kan hulp zijn in praktische zin, bijvoorbeeld een eindje lopen of een goed gesprek over de kinderen. Er worden contacten gelegd bij een eventueel hulpverlener en men houdt eventuele vervolgafspraken in de gaten. Het is absoluut niet de bedoeling om op de stoel van de hulpverlening plaats te nemen, maar vaak is het voor mensen moeilijk een eerste stap te zetten. Helemaal als het gaat om personen , die in het verleden ernstig beschadigd zijn en alle vertrouwen verloren hebben. Het komt relatief vaak voor dat er bij alle problemen ook psychische problemen spelen. Het spreekt dan vanzelf dat dit soort vrijwilligerswerk een zware wissel legt op de vrijwilliger. Wij hebben inzake het maatjes werk het wiel zelf uit moeten vinden, maar het ligt in de planning om deze groep vrijwilligers een cursus aan te bieden. Deze cursus is broodnodig om teleurstellingen, bij de cliënt als wel bij de vrijwilliger,te voorkomen. Tot nu toe zijn er successen geboekt met deze aanpak, maar het is wel enorm zwaar. Wij willen dus alles in het werk stellen onze maatjesfunctie te behouden en te onderbouwen met een adequate opleiding. Dan kunnen we, in het gunstigste geval, dit taakgebied uitbreiden met meer maatjes en dusdanig de cliënten nog meer ondersteuning bieden. Tevens proberen wij zoveel mogelijk contacten te leggen met andere vrijwilligers instanties zoals Stichting HIP of Wonen plus om wat voorbeelden te noemen.

Begin dit jaar zijn wij gestart met de zogenaamde cliëntenochtend. Deze ochtenden worden georganiseerd vanuit het maatjesproject. Het is de bedoeling om op deze manier de band tussen de cliënten te versterken en, zo veel als mogelijk is, informatie te bieden. De eerste ochtend betrof een voorlichting met betrekking tot de brandveiligheid van de woning. De brandweer van Diemen heeft alles uit de kast gehaald om de aanwezigen een zo goed mogelijk beeld te geven als het gaat om brandveiligheid in en rond de woning. Er zijn aan het einde van deze morgen rookmelders gedoneerd aan iedere aanwezige. Degene,die niet aanwezig konden zijn, zijn op afspraak met de brandweer voorzien van een rookmelder.

De tweede cliënten ochtend stond in het teken van de voeding. Onder ons cliëntenbestand zijn relatief veel diabetespatiënten. Men werd verzocht een eigen product voor te bereiden en in groepsverband werd dit genuttigd en van commentaar voorzien door de aanwezige diëtiste. De kok(kin) werd gecomplimenteerd met het product en er werden tips gegeven hoe men deze maaltijd nog gezonder en eventueel goedkoper maken kon. Dit alles in een harmonieuze sfeer buiten onze voedselbank om op een vreemde locatie. Om onze cliënten het gevoel te geven serieus met een onderwerp bezig te zijn als participant en niet als cliënten van een voedselbank.

Vlak voor de Kerstdagen is er een ochtend georganiseerd om gemeenschappelijk een Kerststukje te maken. Deze insteek is gekozen omdat bleek dat sommige cliënten graag het voortouw zouden nemen in een creatieve activiteit. Dit is heel belangrijk voor de eigenwaarde en we komen dan ook graag tegemoet aan zo’n initiatief. Dit doet het zelfvertrouwen meer dan goed.

Wij willen deze ochtenden graag continueren, omdat hier een heilzame werking van uit gaat. Niet om onze cliënten onnodig te pamperen, maar om een sfeer van vertrouwdheid te creëren zodoende meer zelfvertrouwen te krijgen. Deelname is niet verplicht,maar wordt wel op prijs gesteld. We denken aan ochtenden met voorlichting om de schuldhulpverlening, de sociale raadsvrouw, maatschappelijk werk , voeding, koken etc. Er zijn onderwerpen te over.

De SVSD maakt gebruik van een eigen website. Namelijk www.voedselbank-diemen.nl. Deze is opgestart door enwordt bijgehouden door een enthousiaste vrijwilliger. De website wordt up to date gehouden. Wij mogen spreken van een succes want onze website wordt flink bezocht.